Hvorfor velge etisk gull?

Gull er et verdifullt og vakkert metall, men det har også en mørk side. Gullgruveindustrien er en av de mest farlige og utnyttende industriene i verden. Gruvearbeidere jobber under farlige forhold og blir ofte utnyttet. Gullgruver forurenser også miljøet med giftige kjemikalier.

Etisk gull er gull som er utvunnet på en ansvarlig måte som tar hensyn til miljøet og gruvearbeidernes rettigheter.

I denne artikkelen vil vi utforske hvorfor det er viktig å velge etisk gull, hvordan det fungerer, og hvilke fordeler det bringer med seg. Vi vil se nærmere på de problemene som finnes i gullgruveindustrien og hvorfor det er nødvendig å ta etiske og bærekraftige valg når det gjelder gullkjøp.

Industriell gullgruve opprasjon i Australia sett ovenefra. hjullaster kjører ned til gruven

Hvor kommer gull fra?

Industrielle gullgruver står i dag for omtrent 80 prosent av verdens årlige gullproduksjon. Hovedkilden til gull er rike malmforekomster som ligger dypt under jordens overflate. Disse forekomstene, ofte av enorm størrelse, krever omfattende utvinningsmetoder for å hente ut det verdifulle gullet.

 

Den mest utbredte metoden for å utvinne gull er cyanidutvasking. Her knuses bergartene til fint støv og gjennomgår en omhyggelig prosess med bruk av en cyanidbasert løsning for å separere gullet. Dessverre fører denne metoden til betydelige mengder farlig avfall og kontaminasjon av både vannkilder og miljøet.

 

Et grått cyanidholdig gruveslam blir spylt ut i en dam
Store berg med gruveafall blir lagret ved siden av en dam med gruveslam

For å skaffe kun 10 gram gull, kreves hele 4 kilo cyanid, og resultatet er utrolige 20 tonn giftig avfall og 260 kilo klimagassutslipp. Cyanid er ekstremt giftig og løser seg lett i vann, og det hindrer oksygenopptak i kroppen, noe som potensielt kan føre til alvorlige sykdommer og til og med død ved akutt eksponering.

 

For å minimere de økologiske konsekvensene bygges det ofte demninger for å lagre avfallet, som vanligvis tar form av et grått, væskeaktig slam.

 

Dessverre er dette ikke alltid en sikker løsning. Kjemikaliene har en tendens til å sive inn i jord og grunnvann, forårsaker skader på det omkringliggende miljøet

 

Gruveopprasjon på fjellet sett fra oven, en stor dam med gruveslam ligger i ellers urørt natur

Det som er enda mer skremmende er faren for katastrofale lekkasjer. 


Verden er i dag fylt med tusenvis av slike demninger, og det har allerede vært over 250 hendelser med brudd på disse dammene, som har resultert i alvorlige miljøkatastrofer. Slike hendelser har rammet land som  Canada, Romania, Kina, Ghana, Russland, Peru, Sør-Afrika og mange andre i en endeløs liste.


Noen av de mest kjente miljøkatastrofene som er forårsaket av demningsbrudd er:

 • Banqiao-demningen i Kina, 1975: Dette er den verste miljøkatastrofen som er forårsaket av demningsbrudd. Demningen brast og skapte en flodbølge som drepte over 200 000 mennesker og ødela over 10 millioner hjem.
 • Brumadinho-demningen i Brasil, 2019: Dette er den mest nylige store miljøkatastrofen som er forårsaket av demningsbrudd. Demningen brast og skapte en flodbølge av giftig slam som drepte over 200 mennesker og ødela over 1 000 hjem.

Gruveslam har rent ut i en elv og forurenset en helt innsjø
Giftig gruveslam har begravd en landsby, et kirketårn stikker opp gjennom slammet
En krike er begravet i gruveslam, kun toppen av tårnet er synlig gjennom slammet
En forurenset innsjø, rødt og oransje vann
En forurenset innsjø, rødt vann

Det anslås at gruveselskaper globalt er ansvarlige for å dumpe minst 180 millioner tonn giftig avfall i elver, innsjøer og hav hvert år, med ødeleggelse av korallrev, marint liv og ferskvannsøkosystemer.

 

Småskala gullgruvedrift

Småskala gullgruvedrift utgjør en betydelig andel av verdens gullproduksjon, men dessverre står den også som en av de fremste kildene til menneskeskapte kvikksølvutslipp. 

 

Hvert år lekker rundt 1000 tonn kvikksølv ut i miljøet som en konsekvens av denne typen gruvedrift, med en kostnad på hele 3 gram kvikksølv for hvert eneste gram gull som blir utvunnet. 

 

Dette er ikke bare en miljømessig trussel, men også en alvorlig helserisiko for gullgruvearbeidere og deres familier.

Ulovlig gullgruve i regnskogen, arbeidere og pågående aktivitet

Det finnes omtrent 20 millioner småskala gullgruvearbeidere globalt. Disse arbeiderene utgjør hele 90 prosent av bransjens arbeidsstyrke, men likevel står de kun for ca. 20 prosent av verdens gullforsyning. Mange tjener så lite som 10-20 kroner dagen, og de fleste lider under urettferdige handelsvilkår og manglende beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter.


Dessverre blir de ofte utnyttet av mellommenn som sjelden betaler dem en rettferdig pris for gullet sitt. Dette fører dem inn i en fattigdomssyklus som det er vanskelig å bryte ut av. Mange gruvearbeidere mangler ressurser og kunnskap om hvordan de kan håndtere kvikksølv på en trygg måte, og dette kan føre til alvorlige helseproblemer. 


Når gull og kvikksølv blandes for hånd, kan det lett komme på huden eller inhaleres, og når blandingen så varmes opp for å skille ut gullet, dannes det metylkvikksølv som er en enda farligere form for kvikksølv.


Verden over teller småskala gullgruvearbeidere omtrent 20 millioner individer. Disse arbeiderne utgjør en imponerende 90 prosent av arbeidsstyrken i gullgruveindustrien, men til tross for deres dominerende rolle, bidrar de kun med omtrent 20 prosent av verdens totale gullforsyning. 

 

Mange av dem tjener en kritisk lav daglig lønn, som ofte beløper seg til 10-20 kroner, og de er ofte fanget i en syklus av fattigdom. 

 

Deres handelssituasjon er preget av manglende beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og urettferdige handelsbetingelser.

 

Det er en trist realitet at mange av disse gruvearbeiderne blir utnyttet av mellommenn som sjelden betaler dem en rettferdig pris for det dyrebare gullet de utvinner. Dette dytter dem enda dypere inn i fattigdom og gjør det vanskelig å unnslippe. 

 

I tillegg har mange av gruvearbeiderne begrenset tilgang til ressurser og kunnskap om hvordan man trygt håndterer kvikksølv, noe som kan føre til alvorlige helseproblemer.

 

Når gull og kvikksølv blandes manuelt, kan det enkelt komme i kontakt med huden eller inhaleres. 

 

Når denne blandingen blir oppvarmet for å separere gullet, dannes det metylkvikksølv, en enda farligere form for kvikksølv. Denne skyggesiden av gullgruvedrift kaster lys over de komplekse utfordringene som småskala gullgruvearbeidere møter hver dag.

Kvikksølv i hånden på en gullgruvearbeider
Gullgruvearbeider blander kvikksølv og sediment for hånd
En klump med gull og kvikksølv i hånden til en gullgruvearbeider
Gullgruvearbeider brenner av kvikksølv og gull mens han holder trøyen foran nesen

Studier viser at 3,3-6,5 millioner gullgruvearbeidere lider av skader fra kvikksølveksponering, som kan inkludere syns- og hørselstap, permanent hjerneskade, forsinket fosterutvikling og misdannelser.

Ødeleggelsen regnskogen

Gullutvinning setter en dyster tone for regnskogen. Det er en brutal sannhet at gullutvinning ofte fører til omfattende rydding av store regnskogområder. 

 

I 2021 ble hele 16 500 kvadratkilometer regnskog slettet fra kartet i Brasil, en overflate som er større enn hele Belgia.

 

Denne prosessen med å hente ut gull er også en kraftig forurensningskilde. For å frigjøre gullet fra malmen, blir giftige kjemikalier som cyanid og kvikksølv brukt. Disse kjemikaliene slipper løs et ødeleggende miljøavtrykk, og de er like farlige for mennesker og dyr. 

 

Et trist eksempel er fra 2019 da store mengder cyanid ble oppdaget i Tapajós-elven i Brasil, forårsaket av nærliggende gullgruver. Denne forurensningen førte til massedød av fisk og annet dyreliv, og mennesker ble alvorlig syke.

Utgravet område i reignskogen
Utgravet område i reignskogen, ødelagt etter gullgruve drift

Det er også et dystert kapittel knyttet til brudd på menneskerettighetene i gullgruveindustrien. Arbeiderne i gullgruvene lider ofte under dårlig lønn og farlige arbeidsforhold. De er sårbare for utnyttelse, både fra arbeidsgivere og lokale myndigheter. 

 

I 2019 ble det avslørt at barn arbeidet i gullgruver i Brasil, og disse barna ble utsatt for farlige kjemikalier og arbeidsforhold, samtidig som de ble nektet lønn for sitt harde arbeid.

Stort område i regnskogen, avskoget og med kulper med giftig avfall
Nedkappet trer i regnskogen med forurenset jordsmon

En annen realitet er den massive kvikksølvforurensningen som herjer store deler av regnskogen. 

 

Prøver tatt fra områder som ligger mer enn 50 kilometer unna gruvedriftsområder avslørte sjokkerende høye nivåer av kvikksølv i jorden, sammenlignbare med nivåene man finner i industrielle byer i Kina og større enn i nærheten av kullkraftverk i Europa og Nord-Amerika.

Stort område med groper og kulper med giftig avfall i regnskogen

Barnearbeid

Barnearbeid i gullgruver er en hjerteskjærende problemstilling som river barndommen bort fra unge liv og kaster en lang skygge over deres fremtidige utvikling og muligheter. 


Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) tvinges over 5 millioner barn mellom 5 og 17 år til å arbeide i små gullgruver verden over. 


Dette utgjør en av de mest alvorlige formene for barnearbeid, en praksis som ikke bare er ulovlig, men som også har ødeleggende konsekvenser for barnas fysiske og mentale helse.

 

Dessverre er fattigdom ofte den røde tråden som presser barn inn i gullgruvearbeid. Arbeidsgivere tyr til barn som arbeidskraft hovedsakelig fordi de er billigere å ansette enn voksne. 

 

Denne ondskapsfulle sirkelen forsterker fattigdommens grep og fører til en urovekkende vekst i antallet barnearbeidere. Derfor er det en ufravikelig nødvendighet å kjempe mot fattigdommen som driver denne praksisen, slik at barn kan gjenopprette sin rett til utdanning og muligheter for en lysere fremtid.

BArnearbeider holder en bøtte og står i sand
BArnearbeider jobber og løfter en tung bøtte
Barnearbeider som graver og holder en bøtte med sand

En god og gratis skoleutdanning for alle er en viktig del av denne kampen. Dette vil gi barna muligheten til å velge utdanning og en bedre fremtid i stedet for å bli tvunget til å arbeide i farlige og skadelige gullgruver. Det er også viktig å ha strenge regler og tiltak for å hindre at barnearbeid forekommer og sørge for at de som bryter disse reglene blir holdt ansvarlige. Fairtrade-praksis kan bidra til å sikre at barn ikke blir utnyttet og at gruvearbeidere får bedre lønn og tryggere arbeidsforhold.


Her er noen konkrete eksempler på hva som kan gjøres for å bekjempe barnearbeid i gullgruver:


 • Gi barn i gullgruver tilgang til utdanning og helsetjenester.
 • Øk bevisstheten om farene ved barnearbeid i gullgruver blant foreldre, lokalsamfunn og myndigheter.
 • Støtt organisasjoner som jobber for å bekjempe barnearbeid i gullgruver.
 • Kjøp sertifisert etisk gull.

Ved å ta disse grepene kan vi bidra til å skape en bedre fremtid for barna i gullgruvene.


Hva er etisk gull?

Etisk gull er gull fra små gullgruver med en åpen og sporbar forsyningskjede som er produsert på en måte som er bærekraftig og respekterer menneskerettighetene.


Dette betyr at det ikke er brukt barnearbeid, tvangsarbeid eller miljøødeleggelser under utvinningen og produksjonen av gullet.


Det finnes to sertifiseringsprogram som garanterer at gullet er etisk produsert, Fairtrade Gold og Fairmined Gold.


Fairtrade Gold og Fairmined Gold er to sertifiseringssystemer som har som mål å fremme etisk og bærekraftig gullutvinning. Begge systemene setter fokus på å forbedre arbeidsforholdene for gullgruvearbeidere, sikre en rettferdig pris for gullet og fremme miljømessig bærekraft.

Fairmined logo sevendal
Fairtrade gold logo sevendal

Fairtrade Gold

Fairtrade Gold er en del av det større Fairtrade-sertifiseringssystemet, som ble etablert for å sikre rettferdige handelsforhold for produsenter i utviklingsland. Fairtrade Gold-sertifiseringen fokuserer spesifikt på gullutvinning og handel. Gullgruvearbeidere som jobber under Fairtrade Gold-sertifiseringen, får en rettferdig pris for gullet sitt, og det er også en tilleggsbetaling som går til samfunnsutvikling og prosjekter som skal forbedre levekårene til arbeiderne og lokalsamfunnet.

Fairmined Gold

Fairmined Gold er et annet sertifiseringssystem som også tar sikte på å fremme etisk gullutvinning. Dette systemet er utviklet av Alliance for Responsible Mining (ARM), en ideell organisasjon som arbeider for å forbedre arbeidsforholdene og miljøpåvirkningen av småskala gruvearbeid. Fairmined Gold-sertifiseringen setter strenge standarder for arbeidsforhold, miljøhensyn og sosialt ansvar i gullutvinning. Arbeidere som jobber under denne sertifiseringen, får også en rettferdig pris for gullet sitt, og det legges vekt på bærekraftige praksiser.Forskjellene mellom Fairtrade Gold og Fairmined Gold


Selv om begge sertifiseringssystemene har lignende mål, er det noen forskjeller i hvordan de opererer og hvilke organisasjoner som står bak dem:


 • Organisasjoner:Fairtrade Gold er en del av Fairtrade International, en bredere organisasjon som fokuserer på rettferdig handel for ulike produkter. Fairmined Gold er utviklet og administrert av Alliance for Responsible Mining (ARM), som har spesialisert seg på å forbedre småskala gruvearbeid.


 • Standarder:Begge systemene har strenge standarder for arbeidsforhold, miljøpåvirkning og sosialt ansvar. Forskjellene i standardene kan variere noe, men begge legger vekt på bærekraft og etikk.


 • Tilleggsfordeler:Både Fairtrade Gold og Fairmined Gold gir tilleggsfordeler til arbeidere og lokalsamfunn, som inkluderer økonomisk støtte til samfunnsutvikling og sosiale prosjekter.


 • Sertifiseringssymboler:Produktene som oppfyller standardene for Fairtrade Gold og Fairmined Gold, kan bære sertifiseringssymbolene til de respektive systemene, slik at forbrukerne kan identifisere etisk produserte gullprodukter.

Samlet sett er målene for Fairtrade Gold og Fairmined Gold å fremme bærekraftig gullutvinning, forbedre arbeidsforholdene for gullgruvearbeidere og redusere negative miljøpåvirkninger i gullutvinningsindustrien. Ved å kjøpe Fairtrade Gold- eller Fairmined Gold-sertifisert gull kan forbrukere bidra til å støtte disse målene.

Resirkulertgull: Ingen innvirkning på gruvedrift

Du er lett å tro at valg av resirkulert gull vil bidra til å redusere etterspørselen etter nylig utvunnet gull. Det er imidlertid ikke tilfelle.


I løpet av det siste tiåret har produksjonen av nylig utvunnet gull økt, til tross for den økte bruken av resirkulert gull. Dette er fordi gull utvinnes for å generere inntekt, ikke for å lage smykker. Bare prisen på gull og gruveforekomster påvirker intensiteten av gruvedriften.


Siden gruvedriften vil fortsette, er det avgjørende å fremme positive endringer og minimere de negative påvirkningene. Gullutvinning har blitt knyttet til uansvarlige praksiser som omfatter brudd på menneskerettigheter, miljøskader, finansiering av konflikter og barnearbeid


Hvis man velger å ikke støtte transformasjonen av denne sektoren, kan man risikere å bruke urent gull. Derfor er det viktig å forsikre seg om at det gullet man kjøper har blitt utvunnet under ansvarlige forhold.


Derfor er det viktig å forsikre seg om at det gullet man kjøper har blitt utvunnet under ansvarlige forhold.


Resirkulert gull, som inkluderer gull som er smeltet ned og gjenbrukt fra gamle smykker, elektronikk og andre gjenstander, representerer en bærekraftig tilnærming til gullbruk. 

 

Likevel er det viktig å merke seg at resirkulert gull ikke nødvendigvis er begrenset til gammelt gull; det kan også inkludere nylig utvunnet gull som raskt har blitt omdannet til resirkulert gull. Dette skyldes industrienormer som gir mulighet for gjenbruk og merking av gull som er hentet fra forbrukerprodukter eller som er et biprodukt av produksjonen.

 

Dette innebærer at når man velger å kjøpe resirkulert gull, er det ikke alltid mulig å fastslå nøyaktig opprinnelse og utvinningsprosessen. 

 

For de som er opptatt av etisk og bærekraftig gullutvinning, er det avgjørende å velge leverandører som kan garantere at gullet er utvunnet på en ansvarlig måte.


Du kan lese mer om resikulert gull her.

En arm med en giftering på ringe fingeren Sevendal over en eng med blomster

Gjør en stor forskjell

Din beslutning om å kjøpe i etisk gull kan være en vei ut av fattigdom og urettferdighet for småskala gullgruvearbeidere. 

 

Disse dedikerte individene utgjør hele 90% av arbeidsstyrken i gullgruveindustrien, men deres innsats bidrar kun til 20% av den totale gullutvinningen.

 

Ved å velge etisk gull kan du bidra til å sikre at gruvearbeidere mottar en rettferdig kompensasjon for sitt slit, samtidig som du unngår å støtte en industri som er notorisk kjent for alvorlige menneskerettighetsbrudd og skadelig påvirkning på miljøet. 

 

Med over 20 millioner mennesker som arbeider i småskala gullgruvedrift globalt, har etisk gull potensial til å ha en betydelig innvirkning på millioner av individer og samfunn verden over.

 

Selv om sertifisert etisk gull for tiden er sjeldent å finne på det norske markedet, er forbrukernes potensial til å skape endring enormt. Ved å spre budskapet om etisk gull kan vi bidra til å øke etterspørselen etter etisk gull. 

 

Dette vil på sin side sikre at flere gruvearbeidere får en rimelig betaling for sitt arbeid, samtidig som vi beskytter miljøet for kommende generasjoner.

 

Takk for at du har lest denne artikkelen. Vi håper du vil dele budskapet videre og bidra til å skape en mer ansvarlig gullindustri.


Her er noen spesifikke ting du kan gjøre for å støtte etisk gull:


 • Kjøp gull fra leverandører som er sertifisert av en tredjepart, for eksempel Fairtrade eller Fairmined.
 • Spør butikkene du handler hos om de selger etisk gull.
 • Del informasjon om etisk gull med venner og familie.

Ved å ta disse små grepene kan vi alle bidra til å gjøre en forskjell.